GDPR

Integritetspolicy

Sjuskärets Långfärdsskridskoklubb/SLSK har denna dag, 2018-11-xx, godkänt följande policy
avseende behandling av personuppgifter i vår verksamhet.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.
Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddsförordning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter
och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av
dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Vi gör också klart på
vilken laglig grund som vi behandlar dina uppgifter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna att fullfölja våra förpliktelser mot dig och för att
genom Skridskonätet kunna ge dig ett gott stöd när du åker långfärdsskridskor. Vår utgångspunkt är att inte
behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de
minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service och information om vår verksamhet.
Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra medlemsundersökningar.

Dataskyddsförordningen anger ett antal olika s.k rättsliga grunder på vilka vi kan luta oss för att
kunna behandla dina personuppgifter. Vi har begränsat oss till att använda oss av två. Den första är avtal,
vilket ger oss en avtalad rätt att behandla vissa personuppgifter. Den andra benämns intresseavvägning
eller berättigat intresse, vilket  innebär att man i vissa fall får behandla personuppgifter utan avtal
eller särskilt medgivande från en individ. Villkoret för detta är att man bedömer det finns ett allmänt
intresse för vissa uppgifter om din person som väger tyngre än hänsyn till din integritet. Du kan läsa mer
om detta på datainspektionens hemsida, www. datainspektionen.se.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i
annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser, är av allmänt intresse eller när du själv
väljer att dela dessa för ett bestämt syfte.

Personuppgifter som vi behandlar med stöd av avtal

Den lagliga grunden för behandling av de uppgifter som listas
och beskrivs i detta avsnitt,  är det avtal du ingår med klubben när du accepterar att bli medlem.

Uppgifter för att administrera ditt medlemskap:

Vi behöver följande uppgifter för att kunna avisera och kräva in medlemsavgift, samt också för att
kunna nå dig för att informera om vår verksamhet eller om vi av någon anledning måste kontakta dig.

  • Namn
  • Epostadress
  • Medlemsnummer
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • Betalningsinformation

Anmälningar till aktiviteter

Du kan anmäla dig till turer och evenemang med syfte att upprätta en deltagarförteckning samt
underlätta planering, organisation av transporter, samåkning etc.
I dessa fall behandlar vi ditt namn, telefonnummer och epostadress.

Statistik

Du kan själv dokumentera att du har deltagit i en tur genom att markera din närvaro i färdrapporten
kopplad till den aktuella turen. Syftet med detta är att respektive medlem ska ha en möjlighet att följa
upp de aktiviteter man deltagit i och också göra känt för andra skridskoåkare att man deltagit i den
aktuella turen..

Epostlistor

Som medlem kan du abonnera på epostutskick av isobsar, turutlysningar etc, i syfte att få en bekväm
notifiering när ny information finns tillgänglig.  Vid sådan registrering behandlar vi din email-adress.

Profilbild

Du kan som medlem ladda upp din personliga profilbild som visas tillsammans med ditt namn på
Skridskonätet.  Med en sådan bild kan andra personer inom Skridskonätet lättare identifiera vem du är.

Färdspår

Du kan ladda upp ditt personliga färdspår som visar var och när du har åkt skridskor. Syftet med detta är att i detalj
göra din tur känd, vilka vägval du gjorde, hur fort du åkte etc.

Personuppgifter som vi behandlar med stöd av intresseavvägning

Uppgifter kopplade till publicering av användargenererat innehåll

Som medlem kan du publicera olika typer av information på Skridskonätet. Sådan information kallar vi
användargenererat innehåll.  Exempel på sådant innehåll är isobsar, färdrapporter, färdspår, foton,
kommentarer och inlägg i diskussionsforum. Om du skapar/laddar upp användargenererat innehåll  behandlar vi
ditt namn och epostadress. Syftet med detta är att göra känt vem som publicerat det aktuella innehållet.

Uppgifter publicerade i  dokument och artiklar

En medlems namn kan behandlas i olika föreningsdokument, som protokoll, organisationsbeskrivningar
etc. Syftet med detta är informera om medlemmens närvaro, uppgift, roll eller liknande.

Uppgifter i email

Föreningen har en epostadress, kontakt@sjuskaret.nu dit
medlemmar kan vända sig för att få information om vår verksamhet eller få hjälp med frågor som rör
medlemskapet. Din epostadress och ditt namn finns i allmänhet bifogade sådana meddelanden. Vi behandlar
alltså dessa personuppgifter när vi tar emot din epost.

Foton

Du eller annan person aktiv i klubb ansluten till Skridskonätet  kan ladda upp foton som bilaga till
en isobs eller färdrapport. I de fall fotot  innehåller bilder på andra personer behandlar vi personuppgift
(bild på person) avseende tredje person. Namn och epost-adress på den som publicerar bilden behandlas i
enlighet med vad som beskrivits i tidigare stycke om användargenererat innehåll.

Information på hemsidan

Vår hemsida utgör ett nav för vår verksamhet, och är också en portal mot Skridskonätet. Vid besök av
vår hemsida registreras besökarens IP-adress i syfte att underlätta  felsökning. Vidare förekommer
användning av cookies i syfte att underlätta inlogging. I enlighet med specifika lagkrav rörande cookies,
måste användningen av sådana godkännas av dig i webläsaren.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter och när raderas dessa?

Vi får endast tillgång till dina personuppgifter genom att du själv uppger dessa vid anmälan om
medlemskap i klubben eller  i något av de fall som listas ovan.

Om du avslutar ditt medlemskap, kommer dina personuppgifter att raderas senast 2 år efter utgången av
det verksamhetsår du senast var medlem, under förutsättning att dessa inte behövs för att fullgöra våra
skyldigheter enligt avtal eller lag

Hur säkerställer vi att personuppgifterna är korrekta?

Eftersom du personligen uppger dessa, är det ditt ansvar se till att dessa är korrekta och fortsatt
aktuella. Detta görs via “Min sida” på vår hemsida eller ”min profil” på Idrott online.

Vilken information ger vi till dig?

När du anmäler dig som medlem i vår förening får du tillgång till denna policy som i detalj redogör
vilka personuppgifter vi hanterar och vad vi kommer att använda dem till.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.
Utgångspunkten är att endast styrelse och funktionärer som behöver personuppgifterna för att utföra sina
arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot
intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har avtal med
Skridskonätet och Riksidrottsförbundets Idrott online ( som uppdateras via folkbokföringen)
för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att  inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt
till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla lagliga förpliktelser.  Du kan samtycka till
spridning av vissa personuppgifter inom Skridskonätet genom att markera avsedd ruta på “Min sida”.
Organisationer/företag med vilka vi har tecknat biträdesavtal är undantag för från denna regel.

Dina rättigheter

Enligt lag har du rätt att få tillgång till de personuppgifter vi lagrar om dig. Du kan också begära
att få  dina uppgifter raderade om de inte längre behövs. Om du vill ha hjälp med något av detta så ska du
vända dig till styrelsen.

Ansvar

Föreningen är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för hur dina
personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Föreningen har följande personuppgiftsbiträden:

Idrott online
Skridskonätet